Privātuma politika

SIA “LATIO” privātuma politika

SIA “LATIO” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Privatuma-politika.pdf

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.    Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “LATIO” (turpmāk - Latio), vienotās reģistrācijas Nr. 41703000843, juridiskā adrese Rīga, Elizabetes iela 21A-102, LV-1010.
2.    Latio kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: latio@latio.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Latio juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

3.    Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
4.    Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
4.1.    fiziskajām personām - klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Latio jebkādu informāciju;
4.2.    Latio interneta mājaslapas apmeklētājiem,
(visi iepriekš minētie turpmāk - Klienti).
5.    Latio rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
6.    Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

7.    Latio apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
7.1.    Pakalpojumu sniegšanai:
7.1.1.    Klienta identificēšanai;
7.1.2.    līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
7.1.3.    pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
7.1.4.    pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
7.1.5.    pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
7.1.6.    Klientu apkalpošanai;
7.1.7.    Klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
7.1.8.    Klientu lojalitātes celšanai;
7.1.9.    norēķinu administrēšanai;
7.1.10.    mājaslapas darbības uzlabošanai.
7.2.    Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
7.3.    Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Latio.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

8.    Latio apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
8.1. līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pakalpojumu sniegšanai un nodrošinātu tā izpildi;
8.2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Latio saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktus pienākumus;
8.3. saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
8.4. likumīgās interesēs - lai realizētu no Latio un Klienta noslēgtā līguma vai likuma izrietošās Latio likumīgās intereses.
9.    Latio likumīgās intereses ir:
9.1.    veikt komercdarbību;
9.2.    sniegt vērtēšanas pakalpojumus, konsultācijas un starpniecības pakalpojumus darījumos ar nekustamo īpašumu;
9.3.    pārbaudīt Klienta identitāti pirms darījuma attiecību uzsākšanas;
9.4.    nodrošināt līguma saistību izpildi;
9.5.    saglabāt Klientu pieteikumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, kas iesniegti interneta mājas lapā vai nosūtot uz Latio e-pasta adresi, vai iesniegti rakstiskā formā;
9.6.    analizēt Latio mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
9.7.    veikt darbības Klientu lojalitātes stiprināšanai;
9.8.    izstrādāt jaunus pakalpojumus;
9.9.    reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot Klientiem komerciālus paziņojumus;
9.10.    nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;
9.11.    nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
9.12.    nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
9.13.    uzlabot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
9.14.    nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
9.15.    administrēt maksājumus;
9.16.    administrēt neveiktus maksājumus;
9.17.    vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu apstrāde

10.    Latio apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos datu apstrādes riskus un Latio pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
11.    Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Latio var pilnvarot Latio grupas uzņēmumus vai savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā, piemēram, apskatīt un fotogrāfēt vērtēšanas objektus, sagatavot vērtējumus, nosūtīt vērtējumus, rēķinus un citu informāciju, utml. Ja izpildot šos uzdevumus, Latio grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Latio rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Latio grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Latio datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem), un Latio ir tiesības nodot Latio grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
12.    Latio sadarbības partneri un Latio grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Latio prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Latio uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

13.    Latio aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos riskus un Latio pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
13.1. datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
13.2. ugunsmūri, antivīrusu programmu;
13.3. pašu izstrādātu datu noplūdes un ielaušanās monitoringa programmatūru;
13.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši tehniskajām iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

14.    Latio neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
14.1.    ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, nekustamā īpašuma vērtējuma nosūtīšana/nodošana kredītiestādei, tiesu izpildītājam, maksātnespējas administratoram, tiesai, utml.);
14.2.    saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
14.3.    ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
14.4.    ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Latio likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Latio likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

15.    Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Latio personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
16.    Šādos gadījumos Latio nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

17.    Latio glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
17.1.    tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
17.2.    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latio vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
17.3.    kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
17.4.    kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

18.    Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
19.    Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Latio piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Latio veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Latio likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Latio pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
20.    Klients var iesniegt pieprasījumu par savu datu apstrādi:
20.1.    rakstveida formā klātienē Latio birojos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
20.2.    elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
21.    Saņemot Klienta pieprasījumu par savu datu apstrādi, Latio pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
22.    Latio atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, ja iesniegums iesniegts elektroniskā veidā.
23.    Latio nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

24.    Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšanai), var dot elektroniski Latio pakalpojumu pieteikšanas formās Latio mājas lapā, apstiprinot piekrišanu rakstveidā e-pastā, tiekoties ar Latio pakalpojumu sniedzējiem, tajā skaitā, Latio sadarbības partneriem, slēdzot līgumu ar Latio.
25.    Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, nosūtot par to attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: latio@latio.lv vai klātienē Latio birojos, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
26.    Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
27.    Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
Saziņa ar Klientu
28.    Latio veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
29.    Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Latio veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu saskaņošana, informācija par rēķiniem, par izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komerciāli paziņojumi

30.    Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Latio grupas pakalpojumiem Latio veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
31.    Klients piekrišanu Latio grupas komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot e-pastā vai rakstveidā Latio birojos, vai parakstot ar Latio līgumus par pakalpojumu sniegšanu.
32.    Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šiem veidiem:
32.1.    nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi latio@latio.lv;
32.2.    klātienē Latio birojos;
32.3.    izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
33.    Latio pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

34.    Latio mājaslapā tiek izmantotas analītiskās sīkdatnes, piemēram, "Google Analytics" veidotās sīkdatnes. "Google Analytics" sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Latio mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām.
35.    Latio mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Latio nenes atbildību.
Citi noteikumi
36.    Latio ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot jauno redakciju Latio mājaslapā.