Pārdod Title land Berģi, Garkalnes novads
  • Izmantošanas veids: Privātai apbūvei
  • Pievadceļš: Zemes

Berģos pie ciemata Buciņi Taku ielā 23 tiek pārdots 10000 kv.m liels neapbūvēts gruntsgabals ar kadastra apzīmējums 8060-006-0655, kas atrodas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM).

Sausa, neaplūstoša vieta. Visu teritoriju klāj priežu mežs.
50 m līdz asfaltam un pilsētas komunikācijām (gāze, elektrība, Lattelecom), 100 m pilsētas kanalizācija.

Izkopējums no Garkalnes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem:
“6.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas - DzM
139. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju galvenais izmantošanas veids ir mazstāvu daudzdzīvokļu namu un rindu māju dzīvojamā apbūve.
140. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas teritorijās atļauts izvietot:
141.1. savrupmāju, dvīņu māju;
142.2. mazstāvu daudzdzīvokļu māju;
142.3. rindu māju;
142.4. dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju;
142.5. nepieciešamās palīgēkas un būves.
145. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – atkarībā no plānota objekta specifikas, bet ne mazāk par 1200 m2, dvīņu mājām 600 m2, rindu mājām 300 m2.
146. Maksimālais apbūves blīvums - 40%. Aprēķinot apbūves blīvumu, tajā neieskaita sezonas rakstura būves.
147. Minimālā brīvā zaļā teritorija - 50% līdz 60%, to precizē detālplānojumā vai būvprojektā.
148. Maksimālais stāvu skaits - 3 stāvi.